دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

مدیر پژوهشی

 

دکتر مریم زحمت کشان

مدیر پژوهشی 

 

 

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های پژوهشی مورد نیاز اعضاء هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشکده
 • تهیه بانک اطلاعات پژوهشی اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشکده به صورت سالانه
 • ارائه مشاوره و هدایت اعضای هیأت علمی به انجام پایان نامه ها و طرح های پژوهشی
 • ارزشيابي پيشرفت فعاليت هاي پژوهشي دانشكده و تهيه گزارش سالانه
 • ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و بانک های اطلاعاتی دانشکده، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوطه
 • عضویت در شوراي پژوهشي دانشکده و مدیریت شورا
 • عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه به نمایندگی از دانشکده
 • عضویت در کمیته اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی
 • عضویت در شورای پژوهش در آموزش دانشگاه
 • بررسی و اصلاح مكاتبات اداري مربوط به امور پژوهشي دانشکده
 • مدیریت پایش و ارزشیابی عملکرد پژوهشی دانشجویان، اعضای هیأت علمی و مدیران دانشکده
 • ارائه پیشنهادات جهت بهبود امور پژوهشی دانشکده
 • هدایت و نظارت بر فرآیند ارزشیابی عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده
 • انجام سایر امور محوله