دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

معاون پژوهشی

 

دکتر محسن گوهری

معاون پژوهشی دانشکده 

  

شرح وظایف:

 • برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت مطابق با اولویت های دانشکده
 • ارسال مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی، اطلاعیه ها و مكاتبات اداري مربوطه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
 • تعریف شرح وظایف واحدها و پرسنل تحت نظر و نظارت بر فعالیت های ایشان به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف
 • نظارت و تأیید امتیازات پژوهشی اعضاء هیات علمی دانشکده جهت ترفیع و ارتقاء
 • عضویت در شورای پژوهشی دانشکده و نظارت بر برگزاری مطلوب جلسات
 • دريافت و بررسی انتقادات، شکایات، پيشنهادات و راهكارهاي ذینفعان و طرح در شورای پژوهشی جهت تصمیم گیری
 • ارائه گزارش های پایش و ارزشیابی عملکرد پژوهشی دانشجویان، اعضای هیأت علمی و گروه های دانشکده به رییس دانشکده
 • همكاري در تدوين برنامه هاي راهبردی و عملياتي دانشكده
 • برقراری ارتباط و هماهنگی لازم با نهادها و مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری و مبادله خدمات علمی
 • عضویت در کمیته اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی
 • انجام سایر امور محوله