دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

با توجه به پذیرش دستیار تخصصی (رزیدنت) رادیولوژی در سال 1397 و رو به  اتمام بودن سال اول تحصیلی، هفته گذشته، جلسه ای با حضور مسئولین دانشکده پزشکی و رزیدنت های رادیولوژی برگزار و در آن مسائل و مشکلات رزیدنت ها مطرح گردید.

پیرو آن، جلسه دیگری در تاریخ 98/2/22 با حضور ریاست محترم دانشگاه(آقای دکتر خالقی)، معاونت محترم آموزشی دانشگاه(آقای دکتر غلامپور)، سرپرست دانشکده پزشکی(آقای دکتر الکامل)، معاون آموزشی دانشکده پزشکی(آقای دکتر انصاری)، مدیر گروه رادیولوژی(خانم دکتر عابدپور)، استادیار گروه رادیولوژی(آقای دکتر کفاشان) در دفتر دانشکده پزشکی برگزار گردید؛ که مشکلات و چالشهای رشته تخصصی رادیولوژی به بحث و بررسی گذاشته شد و برنامه رزیدنت ها برای سال های بعد مشخص و تنظیم گردید.

 

 

                                                                                                                                                                                                      تاریخ درج خبر: 1398/2/23