دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

زدم فریاد خدایا این چه رسمی است ...            

                   رفیقان را جدا کردن هنر نیست...

رفیقان قلب انسانند؛ خدایا ...                                           

بدون قلب چگونه می‌توان زیست؟

مشیت الهی بر این تعلق گرفته تا بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتمزده به انتظار بنشیند؛ و این بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش در فراخنای بیکران هستی و یگانه راز جاودانگی اوست؛

در کمال تأسف باخبر شدیم دکتر علی جعفری، دار فانی را وداع گفته و دانشگاه ما را غرق در عزا کرده است، از خداوند برای خانواده و دوستان محترمشان صبر جمیل مسئلت می‌نماییم و می‌خواهیم او را در سایه رحمت جاویدانش قرار دهد و ما را برای دیدن جای خالی آن عزیز شکیبا سازد.