دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

فیلم آشنایی با دانشکده پزشکی و دروس ارائه شده نیمسال اول دانشکده پزشکی فسا

پیوست ها:

فیلم آشنایی با دانشکده پزشکی.mp4 حجم فایل:8.82 مگابایت