دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

  • جلسه ی برنامه ریزی نیمسال 2 - 99 دانشکده پزشکیجلسه ی برنامه ریزی نیمسال 2 - 99 دانشکده پزشکی
  • جلسه ی برنامه ریزی نیمسال 2 - 99 دانشکده پزشکیجلسه ی برنامه ریزی نیمسال 2 - 99 دانشکده پزشکی
  • جلسه ی برنامه ریزی نیمسال 2 - 99 دانشکده پزشکیجلسه ی برنامه ریزی نیمسال 2 - 99 دانشکده پزشکی
  • جلسه ی برنامه ریزی نیمسال 2 - 99 دانشکده پزشکیجلسه ی برنامه ریزی نیمسال 2 - 99 دانشکده پزشکی
  • جلسه ی برنامه ریزی نیمسال 2 - 99 دانشکده پزشکیجلسه ی برنامه ریزی نیمسال 2 - 99 دانشکده پزشکی

تاریخ خبر : 99/12/02

 

روز شنبه مورخ 99/12/02 راس ساعت 10 صبح جلسه ای توسط ریاست دانشکده ی پزشکی به منظور برنامه ریزی نیمسال 2 -99 برگزار گردید.

در این جلسه مدیران و کارشناسان دانشکده پزشکی ضمن ارائه گزارش از روند پیشرفت امور و همچنین مشکلات نیمسال 1 - 99، به ارائه ی برنامه های خود در نیمسال جدید پرداختند.

م.رجبی