دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

نتایج آزمون جامع پیش کارورزی اسفند 99 اعلام شد .حدنصاب قبولی  در این آزمون‌ 90 می باشد.بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی نتیجه سایر آزمونها بعد از تعطیلات نوروز اعلام میگردد.