دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

تاریخ خبر : 1400/01/15

نتایج آزمون جامع علوم پایه اسفند 99 اعلام شد.

حد نصاب قبولی در این آزمون 86 می باشد.