دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

جناب اقای دکتر انصاری از زحمات دلسوزانه  شما در توسعه و پیشبرد اهداف دانشکده پزشکی و همکاریهای متعهدانه شما در امر اموزش سپاسگزاریم و از خداوند بزرگ موفقیت و سربلندی شما را مسئلت داریم