دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی

برنامه دورکاری کارشناسان در هفته 13/6/1400

 

 

 

 

 

مسئولیت اصلی

شماره تماس

شنبه

13/6

یکشنبه

14/6

دوشنبه

15/6

سه شنبه

16/6

چهارشنبه

17/6

خانم صدق کردار

آموزش پایه

09171327276

حضور

دورکاری

حضور

حضور

دورکاری

خانم فیاض بخش

مقدمات بالینی

09173300272

دورکاری

حضور

حضور

دورکاری

حضور

خانم میری زاده

آموزش بالینی

09171327035

دورکاری

حضور

دورکاری

دورکاری

حضور

آقای رجبی

لاگ بوک و روابط عمومی

09380181761

دورکاری

دورکاری

حضور

حضور

دورکاری

خانم دکتر نامدار

پژوهش

09171349683

دورکاری

حضور

حضور

دورکاری

حضور

خانم مدرسی

آزمون

09171354136

حضور

حضور

حضور

دورکاری

دورکاری