دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

ليست دروس ارائه شده و برنامه كلاسي و برنامه امتحاني دانشجويان پزشكي مقطع علوم پايه در نيمسال اول 1401-1400

 

برنامه كامل 98دروس- كلاسي-امتحاني

pdfbarname kamel 98.pdf

 

برنامه كامل 99 دروس-كلاسي-امتحاني

pdfbarname kamel 99.pdf

 

برنامه كامل 1400 دروس - كلاسي -امتحاني

pdfbarname kamel 1400.pdf