دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه مهندسی بافت

ژورنال کلاب های ارائه شده توسط دانشجویان دکترای مهندسی بافت

نام و نام خانوادگی

عنوان

زمان برگزاری

آقای جواد جوکار

Infertility and tissue engineering

1398/09/01

12-10

خانم فریبا نوری

Stem cell therapy for esophangeal anastomotic leakage by autografting stromal cells in fibrin scaffold

1398/09/15

10-12

خانم نرگس الهی

Biomedical application of gold nanoparticles

1398/10/07

10-12

خانم جواد جوکار

An overview of the tissue engineering products in USA

1399/12/12

13-15

خانم نرگس الهی

A review on European tissue engineered products

1399/12/16

13-15

خانم نجمه نامدار

Tissue engineering and regenerative medicine in Asia

1399/12/17

13-15

خانم سمیه رجبی

Bio marketing in Iran: tissue engineering cell therapy

1399/12/18

13-15

خانم فریبا نوری

An overview of tissue engineering products in Australia

1399/12/19

13-15