دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه بیوشیمی

 

 M H Meshkibaf.14

مدیر گروه

دکتر محمدحسن مشکی باف

مرتبه دانشگاهی

دانشیار

آدرس ایمیل