دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه بیوشیمی

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

Meshkibaf

محمدحسن مشکی باف

عضو هئیت علمی و مدیر گروه

دانشیار

دکترای بیوشیمی بالینی

CV Dr. Meshkibaf final.pdf 

 

2

Miladpoor

 بهنوش میلادپور

عضو هئیت علمی

استادیار

دکترای بیوشیمی بالینی

Curriculum vitae 1 miladpour.pdf 

 

3

Movahedi

بهرام موحدی

عضو هئیت علمی

استادیار

دکترای بیوشیمی بالینی

cv Dr.movahedi.pdf 

 

4

 Noroozi

سام نوروزی

عضو هئیت علمی

استادیار

دکترای بیوشیمی بالینی