دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه بیوشیمی

 

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

Allahverdi

قادر اله وردی

مسئول آزمایشگاه

فوق لیسانس شیمی و دانشجوی دکترا رشته نانوفیزیک

CV.ALLAHVERDI.pdf

 

2

صدیقه نیک نیا

کارشناس ارشد

فوق لیسانس بیوشیمی بالینی

S.pdf