دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه بیوشیمی

امكانات موجود در گروه:

امكانات و تجهيزات آموزشي، كمك آموزشي و پژوهشي مختلف در اين گروه وجود دارد كه در آزمايشگاه‌ها و فضاهاي آموزشي تحقيقاتي مستقر شده است :

 آزمایشگاه آموزشی بیوشیمی

آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی

ليست دستگاه ههاي موجود بخش بيوشيمي.pdf