دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه فیزیولوژی

گروه فيزيولوژي از گروه هاي آموزشي علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي فسا مي باشد كه از بدو تاسيس دانشكده پزشكي بنيانگذاري شده است . رسالت اصلي اين گروه فراهم آوردن زمينه مناسب براي دانشجويان و اعضاي هيات علمي در جهت گسترش كمي و كيفي آموزش و تحقيقات پايه و كاربردي در زمينه فيزيولوژي انساني است در اين راستا اميدواريم كيفيت و كميت آموزش و تحقيقات را به گونه اي توسعه دهيم تا در توليد علم و ارتقاء سلامت در كشور مثمر ثمر واقع گردد .

در حال حاضر گروه فيزيولوژي داراي 3   PhD فيزيولوژي، دو كارشناس ارشد مي باشد. تخصص و فيلد پژوهشي اعضاء هيات علمي در زمينه علوم اعصاب ، قلب و عروق ، سلول و گوارش مي باشد . از نظر فضاي فيزيكي گروه داراي فضاي فيزيكي مجزا بوده كه تمام اعضاء هيات علمي در آنجا مستقر مي باشند . گروه فيزيولوژي داراي آزمايشگاه فيزيولوژي با تجهيزات مربوطه جهت آموزش دانشجويان و همينطور يك آزمايشگاه تحقيقاتي مي باشد كه در آن آزمايشهاي مربوط به ارزيابي درد ، كانول گذاري داخل مغزي و تزريقات داخل هسته اي، تجهيزات مربوط به تحقيقات قلب و عروق و سلول (پاورلب)، اندازه گیری شاخص های قلبی و اندازه گیری فشارخون(مدل ایجاد پرفشاری خون دو کلیه ایی و یک گیره ای)، ایجاد مدل سوختگی، ایجاد زخم دیابتی، ست آپ ضربه مغزی و Morris water maze به شكل فعال صورت مي گيرد. از نظر فعاليت هاي آموزشي ، واحد هاي تدريس گروه فيزيولوژي مربوط به گروه هاي زير مي باشد :

پزشکی - علوم آزمایشگاهی- پرستاری - اتاق عمل - هوشبری- بهداشت عمومی- فوریت های پزشکی

اهداف و رسالت گروه :

رسالت گروه فیزیولوژی در وهله اول ارتقا سطح علمی دانشجویان رشته پزشکی و سایر رشته های وابسته در مباحث فیزیولوژی و نیز تربیت متخصصین رشته فیزیولوژی در مقاطع کارشناسی ارشد می باشد. براین اساس، اهداف گروه فیزیولوژی به شرح زیر می باشد :

1-ارائه و آموزش دروس نظری و عملی فیزیولوژی به دانشجویان تمام مقاطع و رشته های موجود در دانشگاه علوم پزشکی فسا

2- انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در حیطه های مختلف فیزیولوژی

3- تربیت نیروهای متخصص و توانمند برای برآوردن نیازهای بهداشتی، آموزشی و پژوهشی جامعه

4- ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه های ممکن

برنامه عملیاتی گروه