دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه ارتوپدی

 

 

 

 

 

دکتر کرامت الله عسکری 

 استادیار و متخصص ارتوپدی - جراح مفاصل و استخوان