دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه ارتوپدی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عکس

سمت

مرتبه  علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

کرامت الله عسکری

 

مدیر گروه

استادیار

متخصص ارتوپدی-جراح مفاصل و استخوان

   

2

محمود رضا ساریخانی

 

عضو گروه

استادیار

متخصص ارتوپدی-جراح مفاصل و استخوان

   

3

سید احمد سبحانی

عضو گروه

استادیار

متخصص ارتوپدی-جراح مفاصل و استخوان

4

بابک دشت دار

 

عضو گروه

استادیار

متخصص ارتوپدی-جراح مفاصل و استخوان