دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه بیماری های کودکان

 Bazaghani

دکتر زهرا بازرگانی

استادیار و متخصص کودکان و نوزادان –فوق تخصص کلیه