دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

اعضای دفتر

 

مدیر دفتر توسعه آموزش

 دکتر محسن گوهری نیا

متخصص فارماکولوژی

mohsen goharinia.76 

 

شرح وظایف:

 • هدایت و نظارت بر فرآیندهای برنامه ریزی آموزشی و ارزشیابی عملکرد دانشکده
 • برآورد مشکلات آموزشی دانشکده و ارائه پیشنهادات لازم جهت بهبود امور آموزشی دانشکده
 • ارائه مشاوره به اساتید و گروه های دانشکده جهت توسعه آموزش
 • ارائه گزارش سالانه پيشرفت فعاليت هاي آموزشی دانشكده به مدیران دانشکده
 • همكاري در تدوين برنامه هاي راهبردی و عملياتي دانشكده
 • بررسی و امضای مكاتبات اداري مربوط به امور توسعه آموزش دانشکده
 • عضویت در شورای آموزشی دانشکده
 • عضویت در کمیته های برنامه ریزی درسی و ارزشیابی دانشکده و مدیریت کمیته ها
 • عضویت در شورای توسعه آموزش دانشگاه به نمایندگی از دانشکده
 • سرپرست کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده و نظارت بر عملکرد دانشجویان عضو این کمیته
 • عضویت در کمیته اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی
 • عضویت در شورای پژوهش در آموزش دانشگاه
 • نظارت بر فعالیت های کارکنان دفتر توسعه آموزش
 • انجام سایر امور محوله

 

 

کارشناسان توسعه آموزش

 مرتضی رجبی

(کارشناس ارزشیابی دانشکده)

WhatsApp Image 2021 03 08 at 9.40.00 AM

 

 

شرح وظایف:

 • تهیه صورتجلسات، نامه های اداري و گزارش های مربوط به توسعه آموزش
 • پیگیری مکاتبات و تماس های تلفنی مربوط به توسعه آموزش ضمن حفظ اسرار شخصی
 • تهیه فرم های ارزشیابی و بارگذاری و به روز رسانی این فرم ها بر روی سامانه اتوماسیون آموزشی
 • برآورد تجهیزات مورد نیاز و انجام مکاتبات و پیگیری های لازم جهت تأمین امکانات (سه ماه یکبار)
 • نظرخواهی از اعضای هیات علمی دانشکده به منظور نیازسنجی مشکلات آموزشی
 • انجام امور اجرایی کارگاه های آموزشی
 • تشکیل و به روزرسانی پرونده توسعه آموزشي برای اساتید، دانشجویان و گروه های دانشکده (با همکاری کارشناسان آموزشی دانشکده)
 • انجام امور اعتباربخشی درونی دانشکده و ارزشیابی بیرونی گروه ها
 • ثبت اطلاعات و مستندات مربوط به توسعه آموزش
 • به روز رسانی وب سایت دانشکده
 • انجام سایر امور محوله

تماس: 09380181761

 

 

 

الهام فیاض بخش

(کارشناس برنامه ریزی درسی دانشکده)

تماس: 07153314037