دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

اهداف و رسالت

 اهداف و رسالت

دفتر توسعه آموزش (EDO) به عنوان نهاد نظارتی آموزش دانشكده، مسئوليت ارزیابی فرآیندهای آموزشی و برنامه ریزی و اجرای فعالیت هایی در جهت  ارتقاء کیفیت آموزش را بر عهده دارد.

اهداف اصلی دفتر توسعه آموزش عبارتند از:

- ارتقاء کیفیت آموزش و تدریس اعضای هیات علمی دانشکده

- همگام سازی دانشکده با پیشرفت های علمی روز در زمینه یاددهی و یادگیری

- جایگزینی روش های نوین آموزش و ارزشیابی

- اجرای صحیح برنامه راهبردی دانشکده

- اثرگذاری در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مؤثر در ارتقاء آموزش دانشکده

- مشارکت فراگیران در فرآیندهای اصلاحی و تصمیم سازی های مؤثر در ارتقاء آموزش دانشکده