دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

تماس با EDO

 

 تلفن مستقیم:07153314037

 

 تلفن داخلی : 432

 

نمابر: 07153314037

 

 پست الکترونیک : 

 

نشانی پستی : فسا، میدان ابن سینا،پردیس دانشگاه علوم پزشکی فسا،ساختمان دانشکده پزشکی