دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

فعالیت ها

فعالیت های دفتر

1- انجـام امـور مـربـوط به ارزشیـابی در دانشکده از جمله سیـاست گذاری در روند ارزشیـابی و بازنگری فرم های ارزشیابی و یافتن روش های نوین و بهینه سازی و انجام ارزیابی اعضای هیئت علمی توسط فراگیران.

2- برگزاری کارگاه های توانمندسازی اعضای هیأت علمی در زمینـه های روش تدریس، ارزشیابی دانشجو و ... .

3- معرفی طرح های توسعه ای و ترغیب اعضای هیأت علمی به انجام پژوهش در آموزش.

4- تعامل مستقیم با فراگیران و به کارگیری پیشنهادهای دانشجویان به منظور اصلاح و توسعه فرآیند های آموزشی.

5- ارزشیابی امتحانات به منظور ارتقاي کيفي آزمون ها.

6- هدایت و نظارت برعملکرد اساتید راهنما و مشاور.

7- نظارت بر اجرای روش های نوین آموزشی.

8- عضویت در کمیته استانداردسازی دوره آموزشی پزشکی عمومی.

9- عضویت در کمیته راهبردی دانشکده.

10- عضویت در کمیته برنامه ریزی آموزشی.