دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

مدیر دفتر

 

 دکتر محسن گوهری 

مدیر دفتر توسعه آموزش

 

mohsen goharinia.76 

شرح وظایف:

 • هدایت و نظارت بر فرآیندهای برنامه ریزی آموزشی و ارزشیابی عملکرد دانشکده
 • برآورد مشکلات آموزشی دانشکده و ارائه پیشنهادات لازم جهت بهبود امور آموزشی دانشکده
 • ارائه مشاوره به اساتید و گروه های دانشکده جهت توسعه آموزش
 • ارائه گزارش سالانه پيشرفت فعاليت هاي آموزشی دانشكده به مدیران دانشکده
 • همكاري در تدوين برنامه هاي راهبردی و عملياتي دانشكده
 • بررسی و امضای مكاتبات اداري مربوط به امور توسعه آموزش دانشکده
 • عضویت در شورای آموزشی دانشکده
 • عضویت در کمیته های برنامه ریزی درسی و ارزشیابی دانشکده و مدیریت کمیته ها
 • عضویت در شورای توسعه آموزش دانشگاه به نمایندگی از دانشکده
 • سرپرست کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده و نظارت بر عملکرد دانشجویان عضو این کمیته
 • عضویت در کمیته اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی
 • عضویت در شورای پژوهش در آموزش دانشگاه
 • نظارت بر فعالیت های کارکنان دفتر توسعه آموزش
 • انجام سایر امور محوله