دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

کارشناسان

 

 مرتضی رجبی

کارشناسان توسعه آموزش

(کارشناس ارزشیابی دانشکده)

WhatsApp Image 2021 03 08 at 9.40.00 AM

 

شرح وظایف:

 • تهیه صورتجلسات، نامه های اداري و گزارش های مربوط به توسعه آموزش
 • پیگیری مکاتبات و تماس های تلفنی مربوط به توسعه آموزش ضمن حفظ اسرار شخصی
 • تهیه فرم های ارزشیابی و بارگذاری و به روز رسانی این فرم ها بر روی سامانه اتوماسیون آموزشی
 • برآورد تجهیزات مورد نیاز و انجام مکاتبات و پیگیری های لازم جهت تأمین امکانات (سه ماه یکبار)
 • نظرخواهی از اعضای هیات علمی دانشکده به منظور نیازسنجی مشکلات آموزشی
 • انجام امور اجرایی کارگاه های آموزشی
 • تشکیل و به روزرسانی پرونده توسعه آموزشي برای اساتید، دانشجویان و گروه های دانشکده (با همکاری کارشناسان آموزشی دانشکده)
 • انجام امور اعتباربخشی درونی دانشکده و ارزشیابی بیرونی گروه ها
 • ثبت اطلاعات و مستندات مربوط به توسعه آموزش
 • به روز رسانی وب سایت دانشکده
 • انجام سایر امور محوله

تماس: 09380181761

الهام فیاض بخش

(کارشناس برنامه ریزی درسی دانشکده)

تماس: 07153314037