دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی

 

 

معاون پژوهشی

دکتر محسن گوهری نیا

 mohsen goharinia.76

 

شرح وظایف:

 • برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت مطابق با اولویت های دانشکده
 • ارسال مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی، اطلاعیه ها و مكاتبات اداري مربوطه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
 • تعریف شرح وظایف واحدها و پرسنل تحت نظر و نظارت بر فعالیت های ایشان به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف
 • نظارت و تأیید امتیازات پژوهشی اعضاء هیات علمی دانشکده جهت ترفیع و ارتقاء
 • عضویت در شورای پژوهشی دانشکده و نظارت بر برگزاری مطلوب جلسات
 • دريافت و بررسی انتقادات، شکایات، پيشنهادات و راهكارهاي ذینفعان و طرح در شورای پژوهشی جهت تصمیم گیری
 • ارائه گزارش های پایش و ارزشیابی عملکرد پژوهشی دانشجویان، اعضای هیأت علمی و گروه های دانشکده به رییس دانشکده
 • همكاري در تدوين برنامه هاي راهبردی و عملياتي دانشكده
 • برقراری ارتباط و هماهنگی لازم با نهادها و مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری و مبادله خدمات علمی
 • عضویت در کمیته اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی
 • انجام سایر امور محوله

 

 

 

 

مدیر پژوهشی 

دکتر مریم زحمت کشان

 

 

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های پژوهشی مورد نیاز اعضاء هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشکده
 • تهیه بانک اطلاعات پژوهشی اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشکده به صورت سالانه
 • ارائه مشاوره و هدایت اعضای هیأت علمی به انجام پایان نامه ها و طرح های پژوهشی
 • ارزشيابي پيشرفت فعاليت هاي پژوهشي دانشكده و تهيه گزارش سالانه
 • ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی
 • نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و بانک های اطلاعاتی دانشکده، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوطه
 • عضویت در شوراي پژوهشي دانشکده و مدیریت شورا
 • عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه به نمایندگی از دانشکده
 • عضویت در کمیته اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی
 • عضویت در شورای پژوهش در آموزش دانشگاه
 • بررسی و اصلاح مكاتبات اداري مربوط به امور پژوهشي دانشکده
 • مدیریت پایش و ارزشیابی عملکرد پژوهشی دانشجویان، اعضای هیأت علمی و مدیران دانشکده
 • ارائه پیشنهادات جهت بهبود امور پژوهشی دانشکده
 • هدایت و نظارت بر فرآیند ارزشیابی عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده
 • انجام سایر امور محوله

 

 

 

 

کارشناس پژوهشی

دکتر فاطمه نامدار

 

شرح وظایف:

 • دریافت عناوین پیشنهادی پایان نامه ها و بررسی عناوین از نظر جدید بودن
 • مشاوره به دانشجويان در خصوص نحوه تکمیل فرم های پایان نامه و بررسی ظرفیت اساتید راهنما
 • ارزیابی قالب پروپوزال های ثبت شده در سامانه پژوهان
 • هماهنگی با داوران و ارسال پروپوزال و کتابچه پایان نامه ها به ایشان
 • دریافت اصلاحیه داوران، ارجاع نظرات داوران به دانشجو و دریافت تاییدیه داوران
 • ارسال پروپوزال تایید شده توسط داور به شورای پژوهشی دانشگاه از طریق سامانه پژوهان
 • انجام هماهنگی های جلسات دفاع از پایان نامه و مدیریت این جلسات
 • تهیه دستورجلسه و صورتجلسه شوراي پژوهشي
 • دریافت آخرین نسخه متن پایان نامه جهت بررسی و صدور تاییدیه نهایی
 • دریافت گواهی ارائه پایان نامه به کتابخانه توسط دانشجو
 • تهیه صورتجلسات و نامه های مربوط به نمره نهایی پایان نامه ها
 • محاسبه و ثبت نمره پایان نامه دانشجویان
 • پیگیری و اطلاع رسانی گردش کار پایان نامه به دانشجویان در مراحل مختلف پیشرفت کار (ثبت عنوان، پروپوزال، نتایج داوری ها و ...)
 • ثبت اطلاعات پایان نامه ها
 • دريافت انتقادات، شکایات، پيشنهادات و راهكارهاي ذینفعان
 • برآورد تجهیزات مورد نیاز و انجام مکاتبات لازم جهت تأمین امکانات (سه ماه یکبار)
 • نیازسنجی و برگزاری کارگاه های پژوهشی
 • ارائه گزارش های پیشرفت کار
 • انجام سایر امور محوله