دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

رشته ها

دانشکده پزشکی فسا در حال حاضر مجری رشته های زیر می باشد:

1- دکترای عمومی پزشکی

2- دوره دستیاری بیماری های داخلی

3- دوره دستیاری رادیولوژی

4- کارشناسی ارشد بیوشیمی

5- کارشناسی ارشد فیزیولوژی