دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

کمیته ارزشیابی

 

 

رییس دانشکده پزشکی

 

دکتر عبدالحکیم الکامل

معاون آموزشی دانشکده پزشکی

 

دکتر امیر انصاری

مدیر دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده پزشکی (دبیر کمیته)

 

دکتر محسن گوهری نیا

کارشناسان دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده پزشکی

 

مدیر آموزش دانشکده پزشکی

 

 

کارشناسان آموزش دانشکده پزشکی

 

 

کارشناس آمار دانشکده پزشکی

 

 

نمایندگان مدیران گروه های دانشکده پزشکی

 

 

نمایندگان اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی

 

 

رئیس مرکز امور هیأت علمی دانشکده پزشکی

 

 

نماینده مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 

 

نمایندگان دانشجویان دانشکده پزشکی

 

 

نمایندگان دانش آموختگان دانشکده پزشکی