دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات 
زهرا شرفی کارشناس ارشد آزمایشگاه کارشناسی ارشد میکروب شناسی