دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

نام و نام خانوادگی 

 تصویر

 سمت

 رشته تحصیلی

پست الکترونیک 

 سعیده زارعی

noimage

 کارشناس گروه کارشناس بهداشت عمومی