دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

آزمایشگاه فیزیولوژی:

در این قسمت تلاش می شود تا دانشجویان متناسب با رشته تحصیلی و سرفصل های ارائه شده با جنبه های نظری دستگاه های مختلف بدن آشنا شوند و آن چه را در دوره نظری می آموزند به صورت ملموس و عینی مشاهده نمایند.

در این آزمایشگاه دانشجویان پزشكي ،پرستاري و علوم آزمایشگاهی با سلول های مختلف خونی، نحوه ارزیابی معیارهای خونی مثل (زمان خونروی، زمان انعقاد، ESR، Hb، Hct و....)آشنا می شوند. هم چنین با نحوه انجام آزمون های عملکرد سیستم قلبی-عروقی (الکتروکاردیوگرام و فشارخون)و آزمون رفلکس های عصبی به طور عملی و کاربردی آشنا می گردند.

 

دستور كار آزمايشگاه فيزيولو‍‍ژي:

pdfمبحث اسمز

pdfمبحث شمارش گلبول هاي قرمز

pdfمبحث شمارش گلبول هاي سفيد

pdfمبحث شمارش افتراقي گلبول هاي سفيد

pdfمبحث ميزان هموگلوبين و هماتوكريت

pdfمبحث زمان خونروي و انعقاد

pdfمبحث  فشارخون

pdfمبحث رفلكس

pdfمبحث قلب  قورباغه 1

pdfمبحث قلب قورباغه 2