دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 سیلابس درس زبان تخصصی پزشکی

سیلابس درس واژگان پزشکی

سیلابس درس زبان پیش د انشگاهی

سیلابس درس زبان عمومی

سیلابس درس زبان تخصصی فوریت ها

سیلابس درس زبان تخصصی اتاق عمل و هوشبری

سیلابس درس زبان تخصصی پرستاری

سیلابس درس زبان تخصصی علوم آزمایشگاهی