دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

آيين نامه تاسيس و شرح وظايف شوراي اجرايي ايمني و حفاظت

ماده1- کميته مرکزي زير نظر رياست دانشکده با همکاري معاونت آموزش فعاليت نموده و اعضاي آن شامل يک نفر از اعضاي  هيئت علمي دانشکده به عنوان سر پرست علمي و راهبردي و اعضای هيئت علمي ديگر به عنوان نماينده گروه هاي مختلف آموزشي دانشکده ، نماينده اي از دانشکده بهداشت  ومعاونت آموزش دانشکده ومتخصصين ديگر به تشخيص کميته  مرکزي مي باشند. نظرات و پيشنهادهاي فني کميته به گروه هاي آموزشي و ساير واحد هاي دانشکده ابلاغ و لازم الاجرا خواهد بود .

  تبصره 1: هر بخش يک نماينده در ارتباط با کميته ايمني و حفاظت بايد داشته باشد .

 تبصره 2: اعضاي کميته مرکزي از ميان نمايندگان گروه هاي آموزشي مختلف دانشکده  (موضوع تبصره1) به پيشنهاد معاونت آموزشی  و با حکم رئيس دانشکده انتخاب و معرفي مي شوند .

 تبصره 3: نمايندگان بخشها مانند اعضاي کميته مرکزي مسئول اجرا ونظارت بر مصوبات کميته مرکزي در بخش هاي مربوطه زير نظر مدير گروه خواهند بود .

ماده 2- گروه علمي زير نظر کميته تشکيل و مسئول گرد آوري استانداردها  و ارائه راهکارهاي علمي و آموزشي در ارتباط با بهداشت و ايمني آزمايشگاه ها و محيط کار خواهد بود .

ماده3- وظايف کميته ايمني و محافظت به  شرح زير مي باشد :

1-  سياست گزاري، برنامه ريزي آموزشي و نظارت بر بهداشت و ايمني آزمايشگاه ها و ساير محيط هاي کاري در واحد هاي مختلف دانشکده .

2-  نظارت مستقيم بر جمع آوري- انتقال و دفع بهداشتي  پسمانهاي خطرناک آزمايشگاهي.

3-  ايجاد هماهنگي درون دانشکده  وبيرون از آن براي جلب مشارکت  فعال و همکاري  عوامل موثر در ارتقاء و اجراي برنامه هاي بهداشت و سالم سازي محيط  آزمايشگاه ها و دانشکده .

4-  ايجاد ارتباط و هماهنگي و مشارکت  فعال در برنامه ها با ساير واحد هاي بهداشت حرفه اي دانشگاه، مراکز بهداشت و حفاظت محيط زيست منطقه براي همسو نمودن فعاليت هاي سالم سازي دانشکده با برنامه هاي منطقه اي و ملي .

5-  مطالعه، جمع آوري و بررسي و تجزيه و تحليل اطلاعات مورد نياز جهت سياستگزاري و برنامه ريزي  و اجراي برنامه هاي سالم سازي در محيط دانشکده و انجام مراقبت هاي حرفه اي و بهداشتي محيط کار و آزمايشگاه براي دانشجويان و پرسنل.

6-  ايجاد ارتباط با رابطين ايمني در گروه ها/واحدها و برنامه ريزي جهت بازديد و بررسي منظم مطابق با برنامه از قبل تدوين شده از آزمايشگاه ها و واحد هاي مختلف دانشکده جهت اطلاع از وضعيت بهداشت و ايمني حرفه اي و اتخاذ تصميمات براي رفع مشکلات موجود.

7-  برنامه ريزي و نظارت در جهت پايش (نمونه برداري، سنجش وارزيابي مستمر)عوامل زيان آور در محيط دانشکده که شامل شناسائي، نمونه برداري، اندازه گيري و ارزشيابي کيفيت هوا، و تهويه و عوامل زيان آور شيميايي، فيزيکي، بيولوژيک در محيط دانشکده که ممکن است به نحوي سلامت جسمي و رواني اجتماعي دانشجويان کارکنان و يا محيط زيست را مورد تهديد قرار دهد.

8-  بررسي، جمع آوري و ثبت صحيح اطلاعات و تجزيه و تحليل حوادث احتمالي که در واحدهاي مختلف دانشکده اتفاق مي افتد و اعلام به مديريت واحد و مسئولين ذيربط.

9- بررسي عوامل ارگونوميک و ارائه راه حل هاي مناسب جهت انجام صحيح کارها و يا تغييرات لازم در فعاليت مورد نظر و ارائه پيشنهادات در خصوص مناسب بودن مواد و ابزار و وسايل مورد استفاده در محيط کار و آزمايشگاه ها.

تبصره- در صورتي که دانشکده فاقد دستگاه ها/ متخصصين ذيربط جهت پايش عوامل زيان آور و ارزشيابي باشد هماهنگي هاي لازم جهت فراهم آوردن امکانات مورد نياز از بخش دولتي يا خصوصي جهت انجام اين نوع پايش ها به عمل خواهد آمد.

10-  ارئه راه حل هاي علمي فني و اجرايي مناسب در جهت کاهش مواجهه و تماس دانشجويان و کارکنان با عوامل زيان آور موجود.

11-  برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي ضوابط کمي و کيفي مصوبه توسط کميته.

تبصره- کميته مي تواند از فعاليتهايي در واحدهاي تابعه دانشکده که مغاير بهداشت و ايمني بوده و ايجاد خطرات حاد براي سلامتي دانشجويان و کارکنان و يا محيط زيست مي نمايد ممانعت نموده و پس از دادن تذکرات و اخطارهاي لازم از فعاليت هاي واحدهايي که ضوابط کميته را رعايت ننموده و از آنها تخطي کنند با هماهنگي مديريت دانشکده جلوگيري کند.

12-  برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي جهت سرپرستان آزمايشگاه هاي تحقيقاتي، کارشناسان دانشجويان و ساير پرسنل به نحوي که علاوه بر ارتقاء سطح آگاهي، موجب تغيير در نگرش - باورها و عملکرد رفتارهاي بهداشتي محققين و پرسنل شده تا در اجراي سالم سازي محيط کار مشارکت فعال جويند.

13- گردآوري استاندارهاي ايمني محيط کار و تهيه، تدوين و تنظيم وسايل کمک آموزشي   اعم از پوستر، پمفلت، مقاله، فيلم، اسلايد جهت گروهاي هدف.

 14-  همکاري و مشارکت فعال در برگزاري گردهمائي ها، سمينارها در زمينه بهداشت وايمني آزمايشگاه هاي تحقيقاتي.

15-  ارئه راه حل هاي مناسب در جهت رفع نواقص اعلام شده از طرف گروه هاي آموزشي و  ساير واحد هاي تابعه.

16- بررسي فعاليت ها و پروژه هاي تحقيقاتي که امکان خطرزا بودن آن وجود دارد جهت   پيشگيري و کنترل هر گونه مواجهه مخاطره آميز افراد با عوامل زيان آور احتمالي و ارئه گزارش لازم به سرپرست واحد و مسئولين ذيربط.

تبصره: طرح هاي تحقيقاتي که در آن از عوامل عفونت زا، حيوانات آزمايشگاهي و يا  DNA نوترکيب استفاده مي شود و يا دستکاري ژنتيکي در آن انجام مي گيرد بايد ثبت شده و به تائيد کميته بهداشت و ايمني دانشکده برسند.

17-  مطرح نمودن سريع هر گونه عامل زيان آور براي سلامتي افراد شاغل در دانشکده و محيط زيست جهت رفع سريع معضل.

18-  نظارت و کنترل فني و مهندسي بر سيستم هاي آب، برق، گاز و اطفاء حريق با هماهنگي تاسيسات.

19-  تهيه دستور العمل هاي بهداشتي لازم براي کار در آزمايشگاه ها، و پيگيري جهت اجراي دقيق آنها و نظارت بر کيفيت آب و نحوه دفع پسمانهاي توليدي.

20- ايجاد هماهنگي و همکاري بين دانشکده و ساير واحدهاي دانشگاه در جهت ارتقاء سالم سازي وبهداشت.

وظايف رابط هيئت علمی کميته ايمنی و حفاظت در گروه:

1- پيگيري در خصوص گسترش و هدايت برنامه های ايمنی و بهداشت کار در گروه ( ازجمله قوانين جديد ، دستورات ومقررات، آيين نامه ها و راهنمايی های مربوط به کميته ايمنی وبهداشت کار.....)

2- نظارت بر عملکرد صحيح کارشناس رابط ايمنی و حفاظت ، سرپرست آزمايشگاه و هدايت آنها درجهت ايجاد يک محيط ايمن وسالم .

3- انتقال تمام فعاليتهای جديد بخش که ازنظرايمنی وبهداشتی قابل بررسی می باشد به کميته مرکزی (ازجمله فعاليتها وپروژه های تحقيقاتی که امکان خطرزا بودن آن وجود دارد...)

4- انجام اقدامات لازم جهت برقراری يک برنامه مدون به منظور ثبت تمام فعاليتهای ايمنی وبهداشتی در بخش با همكاري كارشناس رابط ايمني در گروه

5- نظارت بر توجيه پرسنل و دانشجويان جديد الورود و صدور مجوز جهت شروع به کار افراد در آزمايشگاه

وظايف کارشناس رابط ايمنی و بهداشت كار در گروه:

1-انجام بازرسيهاي ايمنی  به صورت دوره اي از تمام آزمايشگاهها و قسمتهاي مختلف بخش بر اساس چک ليست بازرسی ايمنی و بهداشت کار و نظارت بر نحوه دفع و جمع آوری صحيح زباله های شيميايی , عفونی .... و ثبت گزارشات در فايل مربوطه. صحت اطلاعات تکميل شده بر عهده کارشناس می باشد.

2- رفع نواقص و کمبودهای موجود در بخش. تمام اقداماتی که توسط کارشناس انجام می گردد بايد با هماهنگی هيئت علمی  رابط کميته ايمنی و حفاظت و کميته مرکزی و بر اساس قوانين ايمنی بخش و دانشکده باشد.

3- گزارش و اعلام شرايط خطرناک و حوادث به کميته  به محض وقوع و ثبت گزارشات در فرم ثبت حوادث, تمام شرايط ناايمن بايد باطلاع کميته ايمنی و بهداشت ,سرپرست آزمايشگاه ,هيئت علمی رابط و پرسنل تاسيسات برسد.

4-  ثبت اسامی تمام دانشجويان و افراد جديد الورود جهت کنترل موارد ايمنی در گروه مربوطه و اعلام  اسامی به هيات علمی رابط کميته ايمنی و بهداشت کار و در صورت نياز اعلام به کميته مرکزی.

5- تجهيز و نظارت بر دانشجويان و افراد جهت استفاده از وسايل حفاظت فردی بطور مناسب و مداوم و اطمينان از آشنا بودن افراد به استفاده صحيح از آنها .

6-  کارشناس رابط از طرف رابط هيات علمی گروه مسئول اطلاع رسانی به دانشجو و پرسنل , .... در بخش جهت رعايـت استانداردها و قوانين ايمنی , بهداشتی بخش و کميته مرکزی می باشد.

7- نظارت و پيگيري در خصوص آشنا نمودن سرپرست آزمايشگاه با شرح وظايف ايشان در زمينه ايمني و بهداشت كار و پيگيري در خصوص انجام وظايف محوله

8-  همکاری با رابط هيات علمی گروه جهت اينکه تمام مسئوليت های رابط هيات علمی در رابطه با ايمنی و بهداشت انجام شده باشد.

 وظايف سرپرست آزمايشگاه :

1- انتقال و آموزش نکات ايمنی وبهداشتی کار در آزمايشگاه به دانشجويان و افراد جديدالورود و نظارت بر رعايت اصول ايمنی و بهداشتی بطور مناسب

2-  اجرای تمام قوانين ايمنی و بهداشتی در انجام تمام فعاليتها , اعلام هر گونه نقص و کمبود به کارشناس رابط ايمنی و بهداشت بخش و رابط هيئت علمی کميته ايمنی گروه و پيگيری جهت بهبود شرايط.

3- نظارت بر نگهداری و رعايت اصــول ايمنی و نظافت دستگاه و مشخص کردن نياز دستگاهها به سرويس وظيفـــه سرپرست آزمايشگاه يا رابط تجهيزات پزشكي گروه می باشد .

4-قبل از کار با هرماده شيميايی بايد برگه اطلاعات ايمنی آن ماده( MSDS) ) دراختيار فرد قرارگيرد

5- ارائه گزارش ايمنی و بهداشتی در آزمايشگاه در انتهای هر ترم به كارشناس رابط ايمني گروه و در صورت نياز ارائه گزارش به رابط هيات علمي گروه5- تهيه فايلی حاوی ليست مواد شيميايی ،خطرناک مصرفی، روش دفع و MSDS (برگه اطلاعات ايمنی مواد) مربوط به آن در آزمايشگاه  و به روز کردن اطلاعات . برای يافتنMSDS مواد می توانيد به سايتهای زير مراجعه فرماييد.