دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

طرح درس اتاق عمل 

طرح درس رشته پرستاری

طرح درس رشته پزشکی

طرح درس رشته علوم آزمایشگاهی