دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

 

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

 

دکترسید محسن حسامی

مدیر گروه

استادیار

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

 

2

 

دکترکیومرث ایزدپناه

 

-

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

 

3

 

دکترآرمین عالیوند

 

-

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

 

4

 

دکترعلیرضا منصف

 

-

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری