دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

 

 

 

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تخصصی و درجه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1

 sohrab  najafipour.57

سهراب نجفی پور

مدیر گروه

استادیار

دکتری تخصصی ویروس شناسی پزشکی

pdf cv Sohrab Najafipor

2

 Fatemeh Norouzi.58

فاطمه نوروزی

هیئت علمی

مربی

کارشناسی ارشد

میکروب شناسی

pdfCV Fatemeh Norouzi 1.pdf

3

 Abbas  Abdollahi.53

عباس عبداللهی

هیئت علمی

مربی

کارشناسی ارشد-باکتری

شناسی پزشکی

pdfCV ABDOLLAHI ABBAS.pdf