دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

 

شماره تماس

مسئولیت

تحصیلات

نام ونام خانوادگی

 

مدیر گروه

دکتری ویروس شناسی

دکتر سهراب نجفی پور

09354682882

هیئت علمی گروه

دکتری باکتری شناسی

دکتر عباس عبداللهی

 

هیئت علمی گروه

دکتری باکتری شناسی

دکتر فاطمه نوروزی

09177314610

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس ارشد میکروب شناسی

نجمه نامدار

09389292697

کارشناس آزمایشگاه

کارشناس میکروب شناسی

غزال غزنوی