دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

 

 

 

لیست تجهیزات آزمایشگاه میکروب شناسی 

 

 

 

                                     نام دستگاه

       تعداد

        میکروسکوپ فلوئورسانس

1  

       میکروسکوپ نوری معمولی

12

               الکتروفورز

1

               کانتر برقی

2

              هات پلیت

1

               اتوکلاو

1

             شیکر لوله

1

            بن ماری

1

              آون

1

            هود لامینارکلاس II

2

             اینکوباتور

1

           اینکوباتور شیکردار

1

           ویژوالایزر

1

           ویو باکس

2

          ترازو برقی

1

           روتاتور

1

        دستگاه آب مقطرگیری

1

            یخچال

3

          ویدیو پروژاکتور

1

 

 

 

pdfفرم گزارشکارآزمایشگاه