دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

نمرات پايان ترم آزمايشگاه شيمي عمومي دانشجويان علوم آزمايشگاهي ورودي98
 
  لطفاً براي مشاهده اينجا را pdfكليك نماييد
 
نمرات پايان ترم شيمي عمومي دانشجويان علوم آزمايشگاهي ورودي98
 
لطفاً براي مشاهده اينجا را pdfكليك نماييد
 
نمرات آزمايشگاه بيوشيمي 1 دانشجويان علوم آزمايشگاهي ورودي 97 
 
لطفاً براي مشاهده اينجا را pdfكليك كنيد
 
نمرات ميان ترم شيمي عمومي دانشجويان علوم آزمايشگاهي ورودي 98
 
لطفاً براي مشاهده اينجا را pdfكليك نماييد