دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی ایمونولوژی

 

مدیر گروه : دکتر محمدرضا عطااللهی

فعالیت های اجرایی

فعالیت های پژوهشی

(CV)

عضو هیات علمی: دکتر علی مروج (CV)

فعالیت های اجرایی

فعالیت های پژوهشی

(CV)