دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی پزشکی اجتماعی

                     pdfLog Book کارآموزان بهداشت گروه پزشکی اجتماعی

pdf  karamozi farvardin mah 96.pdf

     karvarzi  ordibehesht 96.pdf

  karamozi  ordibehesht 96.pdf

pdf karamozi aban mah 1396.pdf

pdf   karamozi azar mah 1396.pdf

pdfkaramozi bahman mah 96.pdf