دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی پاتولوژی

مدیر گروه پاتولوژی:

دکتر علیرضا توسلی

 

اعضای هیات علمی پاتولوژی: