دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آسیب شناسی

 

فارس- فسا- میدان ابن سینا- دانشگاه علوم پزشکی فسا- دانشکده پزشکی- طبقه دوم- بخش پاتولوژی

 

تلفن: 07153350994