دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی فیزیولوژی

تجهیزات آزمایشگاهی فیزیولوژی

تجهیزات آزمایشگاهی فیزیولوژی تجهیزات پژوهشی Stereotaxic Hot plate Paw pressure Tail flick Power lab Morris water maze Brain head injury تجهیزات آموزشی میکروسکوپ HM-LUX میکروسکوپ  OLYMPUS  دستگاه ثبت نوار قلب اسپیرومتر کیموگراف میکرو سانتریفیوژ  

کوریکولوم درسی

کوریکولوم درسی کوریکولوم پزشکی کوریکولوم پرستاری کوریکولوم علوم آزمایشگاهی کوریکولوم اتاق عمل کوریکولوم هوشبری کوریکولوم بهداشت کوریکولوم فوریت های پزشکی

فعالیتهای پژوهشی فیزیولوژی

فعالیتهای پژوهشی فیزیولوژی دکتر کاظم جوانمردی دکتر آوا سلطانی حکمت دکتر منظر بانو شجاعی فرد خانم رقیه قدسی خانم الهام پی سپار خانم معصومه شکوهی  

نحوه نوشتن گزارش عملی آزمایشگاه فیزیولوژی

نحوه نوشتن گزارش عملی آزمایشگاه فیزیولوژی گزارش عملي آزمايشگاه    به منظور بررسي ميزان يادگيري دانشجويان براي هر جلسه از دروس آزمايشگاه يك فرم گزارش كار تهيه شده است  و  در پايان هر جلسه از دروس آزمايشگاه  به دانشجو تحويل داده مي شود.و دانشجو موظف به پاسخگويي  به سوالات  و تحويل فرم مربوطه ...