دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی فیزیولوژی

مدیر گروه فیزیولوژی :

ددکتر آوا سلطانی حکمت

 

اعضای هیات علمی گروه فیزیولوژی: