دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی فیزیولوژی

برنامه دروس فیزیولوژی نیمسال دوم  

فیزیولوژی 2 پزشکی 

هوشبری

علوم آزمایشگاهی

 اتاق عمل.

فوریت های پزشکی

فیزیولوژی عملی 2 پزشکی

فیزیولوژی عملی علوم آزمایشگاهی