دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی فیزیولوژی

نحوه ارزشیابی درس فيزيولو‍ژي پرستاری                                                    

نحوه ارزشیابی درس فيزيولو‍ژي فوریت كارداني                                            

نحوه ارزشيابي درس فيزيولو‍ژي فوريت كارشناسي                                          

نحوه ارزشیابی درس فيزيولوژي 1 هوشبری                                                 

نحوه ارزشيابي فيزيولوژي 2 هوشبري                                                       

نحوه ارزشیابی درس فيزيولوژي1 اتاق عمل                                                 

نحوه ارزشيابي فيزيولوژي 2 اتاق عمل                                                     

نحوه ارزشیابی فيزيولو‍ي  علوم آزمایشکاهی                                                

نحوه ارزشیابی درس  فيزيولوژي 1 پزشکی                                                

نحوه ارزشيابي فيزيولو‍ژي 2 پزشكي                                                       

نحوه ارزشيابي درس فيزيولوژي عملي پزشكي                                            

نحوه ارزشيابي درس فيزيولوژي عملي علوم آزمايشگاهي                                 

نحوه ارزشيابي درس فيزيولوژي عملي پرستاري