دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشي قلب

 مدیر گروه آموزشی قلب:

دکتر احسان بهرامعلی

 

اعضای هیات علمی گروه آموزشی قلب: