دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

گروه آموزشی نوروسرجری

معرفی مدیر گروه و اعضای هیات علمی

معرفی مدیر گروه و اعضای هیات علمی  مدیر گروه آموزشی نوروسرجری: دکتر علیرضا زارعی زاده   اعضای هیات علمی گروه آموزشی نوروسرجری: دکتر سلمان عباسی فرد